SHIFT

--- Sjoerd Hooft's InFormation Technology ---

User Tools

Site Tools


juridischestatusemail
Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

juridischestatusemail [2013/05/11 15:17] (current)
sjoerd created
Line 1: Line 1:
 += Juridische Status Email
 +Dit artikel heeft als doel een klein overzicht te verschaffen in helder Nederlands over de juridische status van email. Dit zonder moeilijke juridische taal, maar wel met de links naar de officiële artikelen die de genoemde status onderbouwen,​ dus met de moeilijke juridische taal. 
  
 +== Status email
 +Email valt in Nederland niet onder het briefgeheim. Het briefgeheim is een artikel uit de grondwet wat bepaalt dat post, telegraaf en telefoon privé zijn en als zodanig dus niet door anderen dan waarvoor het bedoeld is gelezen of afgeluisterd mogen worden.
 +=== Toekomst van de email status
 +Er zijn verscheidene pogingen gedaan om email onder het briefgeheim te laten vallen, deze voorstellen zijn echter allemaal gestrand in de politiek. Op dit moment zijn er verscheidene pogingen gaande om email een vorm van bescherming te geven. Dit speelt op dit moment vooral op Europees niveau, in het verdrag van Lissabon. Dit is echter nog niet aangenomen, waardoor deze op dit moment nog geen nieuwe status geeft aan email. ​
 +Wat is briefgeheim:​ http://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Briefgeheim ​
 +Grondwet Artikel 13, lid 1 en 2: http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=GRONDWET ​
 +== Providers
 +Bovenstaande maakt niet dat email geheel vogelvrij is. Er zijn dan ook aanvullende regels die stellen dat providers niet zomaar de email van hun klanten mogen lezen en of beschikbaar stellen aan derden. Deze regels zijn opgesteld in het wetboek van strafrecht. ​
 +Artikel 139c: http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=Wetboek%20van%20Strafrecht/​article=139c ​
 +Artikel 273d: http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=Wetboek%20van%20Strafrecht/​article=273d ​
 +Merk hier op dat deze artikelen ruim kunnen worden geïnterpreteerd (en dat ook worden). Zo kan een forumbeheerder of een systeembeheerder hieraan gelijk worden gesteld. ​
 +== Werkgevers
 +Bij de email van werknemers komen weer andere zaken kijken.
 +Allereerst is er bepaald dat werknemers recht hebben op privacy op de werkplek.
 +Europese uitspraak van het '​Europese Hof voor de Rechten van de Mens' over privacy op de werkplek (April 2007) in begrijpelijk Engels: http://​www.out-law.com/​page-7936 en de officiële uitspraak: http://​www.bailii.org/​eu/​cases/​ECHR/​2007/​253.html. ​
 +In Nederland is het wel toegestaan om gegevens te verzamelen, indien werknemers hierover van te voren zijn geïnformeerd. Dit is geregeld in de wet bescherming persoonsgegevens. Deze schrijft echter wel voor dat dit aangemeld dient te worden, waar bedrijven dan weer een uitzondering in mogen vormen met betrekking tot hun eigen netwerk.
 +Wet Bescherming Persoonsgegevens:​ http://​wetten.overheid.nl/​cgi-bin/​deeplink/​law1/​title=WET%20BESCHERMING%20PERSOONSGEGEVENS Zie artikelen 33 en 34 betreffende het van te voren informeren van de werknemers. ​
 +Uitzondering bedrijfsnetwerken:​ http://​www.cbpweb.nl/​HvB_website_1.0/​vwc30.htm ​
 +=== Onderscheid tussen privé en zakelijke email
 +* Zakelijke email
 +** Indien de mailbox expliciet alleen gebruikt mag worden voor zakelijke doeleinden mag deze zonder formaliteiten ingekeken worden door de werknemer.
 +* Privé email
 +** Indien de mailbox ook gebruikt mag worden voor privé doeleinden mag de inhoud van de mailbox nooit gecontroleerd worden behalve in de volgende gevallen:
 +*** Wanneer alle betrokkenen en met name de werknemer van te voren toestemming verlenen.
 +*** Wanneer de inzage enkel en alleen bedoeld is om een goede werking van het netwerk te garanderen. Bijvoorbeeld met te grote bestanden en virussen. E-mail mag hierop (automatisch) worden gecontroleerd.
 +*** In noodtoestanden. Hierbij worden expliciet voorbeelden genoemd als het versturen van pedofiel materiaal en het onthullen van bedrijfsgeheimen.
 +=== Voorkomen van problemen
 +# Stel OR en werknemers op de hoogte dat er wordt gemonitored
 +## OR Checklist: http://​www.cbpweb.nl/​documenten/​bro_orprivacychecklist.stm?​refer=true&​refurl=http%3A//​www.cbpweb.nl/​indexen/​ind_publ_bro.stm&​theme=purple van het College Bescherming Persoonsgegevens
 +# Stel gedragsregels op voor het privé gebruik van bedrijfs faciliteiten voor privégebruik. ​
 +## [[gedragscodeinternetgebruik]]
 +== Naslagwerk
 +Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft een brochure uitgegeven genaamd {{:​goedwerkeninnetwerken.pdf|}} met alle aspecten nog eens op een rij. Deze versie komt uit april 2002 en is een herziene versie.
 +Security.nl:​
 +http://​www.security.nl/​artikel/​32977/​Juridische_vraag%3A_Mag_baas_uitgaand_verkeer_personeel_monitoren.html \\
 +http://​www.security.nl/​artikel/​32010/​1/​Juridische_vraag%3A_Mag_je_mail_van_ex-collega%27s_lezen%3F.html \\
 +
 +
 +{{tag>​law dutch}}
juridischestatusemail.txt · Last modified: 2013/05/11 15:17 by sjoerd