SHIFT

--- Sjoerd Hooft's InFormation Technology ---

User Tools

Site Tools


netwarerestoreperformance
Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

netwarerestoreperformance [2013/05/04 13:15] (current)
sjoerd created
Line 1: Line 1:
 += Netware Restore Performance =
 +Indien een restore op een netware server verschrikkelijk traag is kun je deze versnellen door de onderstaande twee parameters uit te zetten. Vergeet niet om ze weer aan te zetten na de restore:
 +# Laad monitor met het volgende commando op het console van de server waar je heen gaat restoren: ​
 +## monitor !H
 +# Ga naar server parameters
 +# Ga naar communication
 +# Ga naar TCP Nagle Algorithm en zet het uit
 +# Ga naar TCP Acknowledgement en zet het uit
 +Bij test metingen zijn resultaten geboekt van tussen de 200 en 300 MB per minuut waar dat 8 MB was.
  
 +{{tag>​netware backup performance dutch}}
netwarerestoreperformance.txt ยท Last modified: 2013/05/04 13:15 by sjoerd