SHIFT

--- Sjoerd Hooft's InFormation Technology ---

User Tools

Site Tools


novellclientdependencies
Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

novellclientdependencies [2013/05/12 09:42] (current)
sjoerd created
Line 1: Line 1:
 += Novell Client Dependencies =
 +== Introduction
 +Indien je wilt dat de novell client pas verschijnt zodra de netwerk configuratie klaar is, bijvoorbeeld indien je automatisch wilt inloggen in een draadloos netwerk kun je daar de windows services op aanpassen. Aangezien je services moet aanpasssen die niet voorkomen in je "​services.msc"​ console zul je daar de tool "​sc.exe"​ voor moeten gebruiken. Deze is onderdeel van je windows resource kit.
  
 +Onderstaand zie je de services die je moet aanpassen en de sc.exe syntax om dat te doen:
 +<​code>​
 +sc config NetwareWorkstation depend= "​dhcp/​nwdhcp/​lanmanworkstation/​ccs/​+TDI/​+Netware Services"​
 +sc config dhcp depend= "​Tcpip/​afd/​netbt/​ccs"​
 +sc config nwdhcp depend= "​Tcpip/​+Netware Services/​+TDI/​ccs"​
 +</​code>​
 +
 +{{tag>​windows netware dutch}}
novellclientdependencies.txt ยท Last modified: 2013/05/12 09:42 by sjoerd